Isprobajte sada!

Obračun kamata

Sa modulom Obračun kamata izbegavate provere i izmene propisanih visina zateznih kamatnih stopa. Obračun kamata postaje jednostavan zadatak, a omogućava i upoređivanje obračuna kamata, kada vam kamate pošalje dobavljač.

Modul Obračun kamata omogućava:

  • izradu i evidenciju obračuna kamata,
  • obračun kamata po konto kartici na određeni datum,
  • ručni obračun kamata,
  • izbor načina kalkulacije (komforni ili proporcionalni),
  • mogućnost izbora vrste zakonski propisanih zateznih kamatnih stopa (za javne prihode ili privredu) ili unos sopstvenih kamatnih stopa u %,
  • izdavanje računa za kamate sa mogućnošću dodavanja popusta,
  • detaljno štampanje obračuna kamata,
  • podešavanja načina štampanja obračuna kamata (logotip, tekstovi ....) uključujući i mogućnost upotrebe tekstualnih šablona,
  • automatski obračun PDV-a na osnovu izdatih računa za kamate koji podležu oporezivanju i knjiženje obračuna kamata u glavnu knjigu.